احترام به کرامت و جایگاه منابع انسانی با محوریت شایسته پروری

توسعه و تعالی اخلاق حرفه ای و تخصصی در جهت نگهداری و حفظ سرمایه های انسانی

اهمیت به خلاقیت و نو آوری و پرورش روحیه مشارکتی به منظور ایجاد ارزش افزوده

الویت به رعایت قوانین حقوقی، مدنی و زیست محیطی در تمامی زمینه ها جهت توسعه خدمات و محصولات

فراهم کردن زمینه های شناسایی بازارهای بالفعل و بالقوه جهت توسعه و جلب اعتماد بیشتر

ارزش‌های شرکت سمنان فرز