هدف شرکت

تولید با بالاترین کیفیت از طریق فراهم آوری محیط کسب وکار در یک منظقه جغرافیایی مشخص و استفاده از نیروی متخصص و خبره و بکارگیری دانش و تکنولوژی منحصر بفرد ، با اعتقاد به شایسته سالاری و کاهش وابستگی به واردات و خودکفایی جامعه و احترام به قوانین محیطی

ماهیت شرکت

عوامل درونی موثر بر ماهیت شرکت

 • پرسنل اجرایی
 • دیدگاه مدیریت
 • تجهیزات تولیدی و اجرایی
 • دانش سازمانی
 • فضای کاری
 • بنیه مالی
 • سیستم های جاری
 • سهام داران
 • ریسک های فرآیند ها و سازمان

عوامل بیرونی موثر بر ماهیت شرکت

 • مشتریان
 • بازار
 • رقبا
 • سیاست های وارداتی دولت
 • محدودیت های قیمت گذاری دولتی
 • محدودیت های قیمت گذاری دولتی
 • نرخ ارز
 • محیط زیست
 • سیاست های کار و امور اجتماعی
 • الزامات استانداردی
 • تامین کنندگان